La comissió d’infraestructures ja funciona!

Per desenvolupar el tercer eix de projectes de la Fundació que fa referència a les infraestructures s’ha creat una comissió multi disciplinar encarregada de dinamitzar actuacions bàsicament adreçades a crear espais per l’activitat escolta. Aquesta comissió està formada per: David Batlle, Quim Cufí, Ignasi Esteve, Joan Fernandez, Adrià Illa i Evarist Llenas. El tresorer de la Fundació,  l’Albert Maspoch, farà de pont entre la comissió i el Patronat.

S’està treballant en el que pot ser el primer refugi escolta de la Fundació. Ben aviat podrem donar més detalls!!!

Us donem les gràcies per la vostra tasca i la vostra disposició!!!! Moltes gràcies!!!!!!

MODIFICACIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR PER LES ENTITATS NO LUCRATIVES

El passat dia 27 de febrer es va publicar el Reial Decret Llei 1/2015 que en el seu article 7 modifica la llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per introduir la variació esperada i ja comentada en aquesta pàgina web.

“Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.
  2. Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
  3. Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.”

Aquesta modificació no varia gaire l’articulat que hi havia abans de la darrera modificació que obligava a totes les associacions a presentar l’impost. Això sí, ha baixat el límit d’ingressos de 100.000 a 50.000 euros.

Explicació

Per no haver de declarar s’han complir el tres apartats anteriors. Per tant, en primer lloc cal mirar si l’associació rep com a ingressos anuals més de 50.000 euros. El redactat fa referència a tot tipus d’ingressos, quotes de socis, donacions, loteries, serveis de bar, ingressos per cursets, revistes, etc.

ditSi l’associació té uns ingressos (de tot tipus) superiors a 50.000 euros ha de fer la declaració de l’Impost Sobre Societats .

Si no, cal seguir analitzant els apartats b) i c).

Les rendes no exemptes a què fa referència l’apartat b) les podem assimilar al concepte d’activitats econòmiques, per tant,

ditSi fa activitats econòmiques l’ha de presentar sí o sí.

 

Fa l’associació activitats econòmiques? Segurament sí. L’Administració tributària considera activitat econòmica pràcticament totes les activitats fetes per recollir fons com ara: ingressos per publicitat, cursos de formació (tant als socis com als no socis), organització de concerts, espectacles, serveis de bar, assessorament de tot tipus, venda de loteria, de samarretes, competicions esportives, classes de tot tipus, lloguer de locals, serveis d’atenció als discapacitats, edició i venda de llibres, organització de tallers com ara el d’estimulació de persones amb deficiències, col·loquis, serveis d’integració social, actuacions teatrals i musicals, venda de productes artesans fets per voluntaris, quines, etc. Es considera també activitat econòmica encara que l’ingrés sigui via subvencions.

Les quotes dels socis, si donen dret a serveis com els anteriors o similars, són també rendes no exemptes.

Si l’associació fa alguna d’aquestes activitats ha de presentar obligatòriament la declaració des de el primer euro recaptat. Aquest punt ha de quedar mol clar. Si l’associació fa activitats per captar fons, és molt probable que faci el que l’Administració Tributària considera activitat econòmica i, per tant, genera rendes no exemptes que obliguen a presentar l’impost a partir del primer euro ingressat. Si l’entitat no vol tenir l’obligació haurà de deixar de fer-les.

ditSi ha fet activitats econòmiques però tenen retenció i no són superiors a 2.000 euros no cal declarar.

 

La retenció és un concepte que sustenta gran part del nostre sistema tributari, tan pel que suposa de recaptació avançada, com de control. Ens retenen per les nòmines, els interessos bancaris, els lloguers de locals, quan fem conferències, etc. Les rendes que tenen la majoria d’associacions amb retenció són els interessos bancaris ( o com a molt algun lloguer) per tant el legislador permet que fins a 2.000 euros d’aquests rendiments (apartat c) no calgui presentar declaració. Dit d’una altra manera les consideren exemptes de tributació.

Esquema per ajudar a una associació a determinar si ho ha de fer o no:

 

esquema

Després d’aquest canvi legislatiu l’ obligatorietat es situa entre la situació anterior a 2015 en què no calia declarar si no s’assolia els 100.000 euros d’ingressos totals (sempre que no es fessin activitats econòmiques) i la modificació feta a la reforma fiscal que deia que totes les associacions havien de declarar, fessin el que fessin.

Cal dir que moltes associacions estaven ja obligades abans de la reforma a declarar doncs la majoria fan activitats econòmiques per recaptar fons, simplement no ho feien perquè probablement no ho sabien, i hisenda no havia dit res però, alerta! Qualsevol dia pot passar.

Si l’entitat no lucrativa no vol tenir l’obligació de presentar el model 202 de l’Impost haurà de deixa de fer aquestes activitats o, si més no, fer-ho veure. Qui ha legislat tota la tributació de les Entitats sense Ànim de Lucre no té ni idea d’aquest món i, quan no se’n té ni idea, es fa malament.

Per a la Fundació Sant Jordi, Albert Maspoch (Economista)

La Fundació lliura els ajuts als nois i noies

A la reunió del patronat de la Fundació Sant Jordi del passat dia 21 de gener es varen adjudicar els ajuts als nois i noies amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes dels agrupaments.

De les 40 sol·licituds rebudes de vuit agrupaments n’hem pogut atendre 33 és a dir, un 82%. Hem tornat a augmentar la dotació fins als 2.500 euros perquè els membres del patronat considerem que val la pena que cap noi ni noia no es quedi sense gaudir del nostre mètode educatiu. I això vol un esforç per part nostra, i creiem que també dels agrupaments.

Per donar els ajuts s’ha tingut en compte la situació familiar, la laboral, els ingressos econòmics, els germans i la situació del propi noi i noia. Hem intentat filar molt prim ja que se’ns ha demanat ajut per moltes famílies que es troben al llindar de l’exclusió social i això ha suposat que algunes, amb recursos certament no molt importants, n’hagin hagut de quedar al marge.

Els diners han estat ja lliurats als agrupaments. Continuarem treballant per consolidar aquest i altres projectes.

Bona feina!

A PARTIR DE 2015 TOTES LES ASSOCIACIONS HAURAN DE PRESENTAR L’IMPOST SOBRE SOCIETATS!

Us fem un breu resum de què significa!!!

Explicacions d’un voluntari a la Fundació i totes les associacions que ho vulguin llegir

El passat 27 de novembre, dins del que el govern espanyol qualifica de Reforma Fiscal, es va aprovar la nova llei 27/2014 de l’Impost Sobre Societats, a partir d’ara IS, que substitueix en la seva totalitat la llei anterior. En el seu redactat ha desaparegut la no obligatorietat  de presentar la declaració a les entitats sense ànim de lucre amb ingressos iguals o inferiors a 100.000 euros i sense rendes obligades a tributar, normalment associades a activitats econòmiques, exemptes de retenció fiscal, per import superior a 2.000 euros. Per tant, al no haver-hi aquesta excepció: TOTES LES ASSOCIACIONS HAURAN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ PER AQUEST IMPOST.

Continua la lectura de A PARTIR DE 2015 TOTES LES ASSOCIACIONS HAURAN DE PRESENTAR L’IMPOST SOBRE SOCIETATS!

AJUTS PER A INFANTS I JOVES 2014/2015

L’objectiu de l’ajut és compartir amb els agrupaments la tasca de fer arribar l’escoltisme a persones, famílies i/o col·lectius que per les seves situacions personals o socioeconòmiques, no poden fer front al conjunt de la despesa que comporta formar part d’un agrupament, conjuntament amb la proposta de Minyons que aquest any presenta la iniciativa d’ajudar a tot un col·lectiu de famílies.

Sol·licitud de l’ajut:

Per sol·licitar l’ajut, cal omplir el full de sol·licitud adjunt (editable) (un per a cada infant) i fer-lo arribar signat i escanejat al correu de la Demarcació (girona@escoltesiguies.cat) abans del 16 de gener de 2015 a les 21:00h.

Està destinat a agrupaments de la Demarcació, sense límit de sol·licituds.

Dotació i valoració dels ajuts:

La Fundació Sant Jordi destina un import de 2.500,00€ com a màxim en ajuts per a infants pel curs 2014/15. La valoració i repartiment de la dotació d’ajudes recau al Patronat de la Fundació Sant Jordi.

Per a l’assignació d’ajudes, el Patronat valorarà especialment:

  • Els motius pels quals es justifica l’ajut a l’infant.
  • El grau d’esforç econòmic per part de l’Agrupament i la família en relació als infants a la unitat i a l’Agrupament.

És condició per accedir als ajuts que l’Agrupament participi en els òrgans de treball i decisió propis de la Demarcació i que estigui al corrent de pagament de les quotes d’afiliació.

RESOLUCIÓ PROJECTE BONES PRÀCTIQUES 2014

Sota els criteri i procés de valoració del jurat, segons les bases del concurs, s’ha seleccionat el projecte presentat per l’AEiG Mont Palau.  El jurat ha valorat el projecte presentat com el que millor s’ajusta a les bases.

Moltes felicitats al projecte guanyador i als finalistes, que són l’AEiG Bivac i l’AEiG Joan Pons.

BUSQUEM LLOCS PER PODER FER SORTIDES

Dins de l’eix d’actuació tenim la idea de crear espais per poder-hi anar a acampar durant tot l’any. Si algú sap d’un terreny o edificació que pugui servir de refugi amb terreny per acampar ens agradaria molt que ens informés.

PRESENTACIÓ DEL WEB I FACEBOOK DE LA FUNDACIÓ

El dissabte dia 18 d’octubre de 2014 ha estat presentat oficialment el web de la Fundació Sant Jordi. En l’acte han estat convidats tots els anteriors Comissaris i Comissàries i també els Patrons que fins aquest dia han vetllat pel bon funcionament fundacional.

La trobada ha servit, a més de retrobar-nos, per explicar els projectes actuals i futurs, fer un intercanvi d’impressions del web i obrir un debat del paper que ha de tenir la fundació. Els actuals patrons han explicat els tres eixos bàsics per desenvolupar nous projectes: Educatiu, Social i Infraestructures. Concretament dins l’eix Social s’ha comentat la voluntat de donar un espai a les persones que es consideren escoltes i no tenen un lloc on gaudir d’aquest esperit. La pàgina web, acompanyada pel facebook, volen ser-ne un inici per apropar informacions de la Fundació i la Demarcació a qui estigui interessat. També serveix per fer un servei a la Demar-cació en moments puntuals.

Ens ho vàrem passar bé i, per tant, ho anirem fent!!!!