MODIFICACIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR PER LES ENTITATS NO LUCRATIVES

El passat dia 27 de febrer es va publicar el Reial Decret Llei 1/2015 que en el seu article 7 modifica la llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per introduir la variació esperada i ja comentada en aquesta pàgina web.

“Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.
  2. Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
  3. Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.”

Aquesta modificació no varia gaire l’articulat que hi havia abans de la darrera modificació que obligava a totes les associacions a presentar l’impost. Això sí, ha baixat el límit d’ingressos de 100.000 a 50.000 euros.

Explicació

Per no haver de declarar s’han complir el tres apartats anteriors. Per tant, en primer lloc cal mirar si l’associació rep com a ingressos anuals més de 50.000 euros. El redactat fa referència a tot tipus d’ingressos, quotes de socis, donacions, loteries, serveis de bar, ingressos per cursets, revistes, etc.

ditSi l’associació té uns ingressos (de tot tipus) superiors a 50.000 euros ha de fer la declaració de l’Impost Sobre Societats .

Si no, cal seguir analitzant els apartats b) i c).

Les rendes no exemptes a què fa referència l’apartat b) les podem assimilar al concepte d’activitats econòmiques, per tant,

ditSi fa activitats econòmiques l’ha de presentar sí o sí.

 

Fa l’associació activitats econòmiques? Segurament sí. L’Administració tributària considera activitat econòmica pràcticament totes les activitats fetes per recollir fons com ara: ingressos per publicitat, cursos de formació (tant als socis com als no socis), organització de concerts, espectacles, serveis de bar, assessorament de tot tipus, venda de loteria, de samarretes, competicions esportives, classes de tot tipus, lloguer de locals, serveis d’atenció als discapacitats, edició i venda de llibres, organització de tallers com ara el d’estimulació de persones amb deficiències, col·loquis, serveis d’integració social, actuacions teatrals i musicals, venda de productes artesans fets per voluntaris, quines, etc. Es considera també activitat econòmica encara que l’ingrés sigui via subvencions.

Les quotes dels socis, si donen dret a serveis com els anteriors o similars, són també rendes no exemptes.

Si l’associació fa alguna d’aquestes activitats ha de presentar obligatòriament la declaració des de el primer euro recaptat. Aquest punt ha de quedar mol clar. Si l’associació fa activitats per captar fons, és molt probable que faci el que l’Administració Tributària considera activitat econòmica i, per tant, genera rendes no exemptes que obliguen a presentar l’impost a partir del primer euro ingressat. Si l’entitat no vol tenir l’obligació haurà de deixar de fer-les.

ditSi ha fet activitats econòmiques però tenen retenció i no són superiors a 2.000 euros no cal declarar.

 

La retenció és un concepte que sustenta gran part del nostre sistema tributari, tan pel que suposa de recaptació avançada, com de control. Ens retenen per les nòmines, els interessos bancaris, els lloguers de locals, quan fem conferències, etc. Les rendes que tenen la majoria d’associacions amb retenció són els interessos bancaris ( o com a molt algun lloguer) per tant el legislador permet que fins a 2.000 euros d’aquests rendiments (apartat c) no calgui presentar declaració. Dit d’una altra manera les consideren exemptes de tributació.

Esquema per ajudar a una associació a determinar si ho ha de fer o no:

 

esquema

Després d’aquest canvi legislatiu l’ obligatorietat es situa entre la situació anterior a 2015 en què no calia declarar si no s’assolia els 100.000 euros d’ingressos totals (sempre que no es fessin activitats econòmiques) i la modificació feta a la reforma fiscal que deia que totes les associacions havien de declarar, fessin el que fessin.

Cal dir que moltes associacions estaven ja obligades abans de la reforma a declarar doncs la majoria fan activitats econòmiques per recaptar fons, simplement no ho feien perquè probablement no ho sabien, i hisenda no havia dit res però, alerta! Qualsevol dia pot passar.

Si l’entitat no lucrativa no vol tenir l’obligació de presentar el model 202 de l’Impost haurà de deixa de fer aquestes activitats o, si més no, fer-ho veure. Qui ha legislat tota la tributació de les Entitats sense Ànim de Lucre no té ni idea d’aquest món i, quan no se’n té ni idea, es fa malament.

Per a la Fundació Sant Jordi, Albert Maspoch (Economista)