La Fundació lliura els ajuts als nois i noies

A la reunió del patronat de la Fundació Sant Jordi del passat dia 21 de gener es varen adjudicar els ajuts als nois i noies amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes dels agrupaments.

De les 40 sol·licituds rebudes de vuit agrupaments n’hem pogut atendre 33 és a dir, un 82%. Hem tornat a augmentar la dotació fins als 2.500 euros perquè els membres del patronat considerem que val la pena que cap noi ni noia no es quedi sense gaudir del nostre mètode educatiu. I això vol un esforç per part nostra, i creiem que també dels agrupaments.

Per donar els ajuts s’ha tingut en compte la situació familiar, la laboral, els ingressos econòmics, els germans i la situació del propi noi i noia. Hem intentat filar molt prim ja que se’ns ha demanat ajut per moltes famílies que es troben al llindar de l’exclusió social i això ha suposat que algunes, amb recursos certament no molt importants, n’hagin hagut de quedar al marge.

Els diners han estat ja lliurats als agrupaments. Continuarem treballant per consolidar aquest i altres projectes.

Bona feina!